ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

Commit 0770c1bb authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Update README.md

parent d4eb25fc
......@@ -37,7 +37,7 @@ CKAN Extension เพื่อให้หน่วยงานภาครั
Requirements
------------
สามารถติดตั้งร่วมกับ CKAN 2.8 ขึ้นไป โดยจำเป็นต้องติดตั้ง Extensions เหล่านี้ก่อน
สามารถติดตั้งร่วมกับ CKAN 2.9.1 ขึ้นไป โดยจำเป็นต้องติดตั้ง Extensions เหล่านี้ก่อน
- https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-scheming
- https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-hierarchy
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment