Commit 7fa055ca authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Update README.md

parent d6725d3b
# วิธีการติดตั้ง CKAN <div align="center">
<img src="http://164.115.20.163/base/images/logo_ckan_opend.jpg">
</div>
การติดตั้ง CKAN 2.9 (อ้างอิงจาก [ckan.org][docs]) มีวิธีการติดตั้งที่แนะนำดังนี้ [![Python](https://img.shields.io/badge/python-2.7-blue)](#)
1. ติดตั้งจาก [Source][insSource] [![CKAN](https://img.shields.io/badge/ckan-2.9-red)](https://ckan.org/)
2. [แนะนำ] ติดตั้ง CKAN จาก [Package][insPackage2.9]
3. ติดตั้งจาก [Docker Compose][insDocker]
CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) CKAN Open-D เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาต่อยอดจากซอฟแวร์ CKAN (https://ckan.org/) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ชนิดโอเพนซอร์ส ที่ได้รับความนิยมในการนำไปให้บริการเว็บไซต์บัญชีข้อมูล (data catalog) สำหรับข้อมูลเปิด (open data) ทั่วโลก ที่สำคัญได้แก่ เว็บไซต์ Data.gov, Data.gov.sg , Data.gov.au, Data.go.th เป็นต้น โดย CKAN Open-D เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมความสามารถของระบบ CKAN ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยทั้งในด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ การรองรับการสืบค้นข้อมูลภาษาไทย และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในด้านต่างๆ ในด้านการจัดการข้อมูล เช่น เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟชนิดต่างๆ (Data visualization tools) เป็นต้น
1. [ckanext-pdfview](ckan-extension.md#1-ckanext-pdfview)
2. [ckanext-scheming](ckan-extension.md#2-ckanext-scheming) last updated: 19 Mar, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-scheming/-/commits/master/)
3. [ckanext-hierarchy](ckan-extension.md#3-ckanext-hierarchy) last updated: 19 Mar, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-hierarchy/-/commits/master/)
4. [ckanext-dcat](ckan-extension.md#4-ckanext-dcat)
5. [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 17 May, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
6. [ckanext-xloader](ckan-extension.md#6-ckanext-xloader) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-xloader/-/commits/master/)
7. [ckanext-dga-stats](ckan-extension.md#7-ckanext-dga-stats) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-dga-stats/-/commits/master/)
ตัวอย่างขั้นตอนการปรับปรุง extension CKAN Open-D พัฒนาขึ้นโดย[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)](https://www.nectec.or.th) ร่วมกับ[สำนักงานสถิติแห่งชาติ](http://www.nso.go.th) และ[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)](https://www.dga.or.th) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน[โครงการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government data catalog)](http://gdhelppage.nso.go.th) และเว็บไซต์ [Data.go.th](https://data.go.th) เพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วนที่ต้องการให้บริการข้อมูลแบบเปิด โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและให้บริการข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Data.go.th ได้ต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยได้เกิดการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป
- [การปรับปรุง extension Thai_gdc](https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan/-/blob/master/ckan-extension.md#%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-extension)
# การพัฒนา CKAN extension เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Government Data Catalog (ckanext-thai_gdc) [Updated: 17 May, 2021] CKAN Open-D พัฒนาขี้นในรูปแบบของส่วนขยายของ CKAN (CKAN extension) และซอฟแวร์เครื่องมือสนับสนุนการที่สามารถทำงานร่วมกับ CKAN ผ่าน CKAN API ได้ การติดตั้ง CKAN Open-D สามารถทำได้โดยการ[ติดตั้งซอฟแวร์ CKAN](https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan#%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-ckan) และ [ติดตั้ง CKAN extension สนับสนุนการจัดทำ government data catalog (ckanext-thai_gdc)](https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan#%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-ckan-extension-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B) และ CKAN extension อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
CKAN Extension เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐของไทยนำไปติดตั้งเพื่อสร้าง "ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)" ตามโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service) โดยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ # วิธีการติดตั้ง CKAN
โดย extension มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้ การติดตั้ง CKAN 2.9 (อ้างอิงจาก [ckan.org][docs]) มีวิธีการติดตั้งที่แนะนำดังนี้
1. [ติดตั้ง CKAN จาก Source][insSource]
2. [แนะนำ] [ติดตั้ง CKAN จาก Package][insPackage2.9]
3. [ติดตั้ง CKAN จาก Docker Compose][insDocker]
# วิธีการติดตั้ง CKAN extension เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Government Data Catalog (ckanext-thai_gdc) [Updated: 17 May, 2021]
CKAN Extension เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Government Data Catalog (ckanext-thai_gdc) มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐของไทยนำไปติดตั้งเพื่อสร้าง "ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)" ตามโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service) โดยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โดย ckanext-thai_gdc มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้
- รองรับการ Tag และ Search ภาษาไทย - รองรับการ Tag และ Search ภาษาไทย
- เมทาดาตา (metadata) เป็นไปตามมาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ - เมทาดาตา (metadata) เป็นไปตาม[มาตรฐานคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ](https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/03/Final_GD-Catalog-Guideline-v.1.0_16032564-3.pdf) ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
- รองรับการสร้าง Dataset ที่ไม่จำเป็นต้องมี Resource โดยไม่ติดสถานะ draft - รองรับการสร้าง Dataset ที่ไม่จำเป็นต้องมี Resource โดยไม่ติดสถานะ draft
- อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็น editor สามารถกำหนด group ให้กับ dataset ได้ - อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็น editor สามารถกำหนด group ให้กับ dataset ได้
- รองรับการตั้งค่ารายละเอียดเว็บไซต์ที่จำเป็นสำหรับ Sysadmin เช่น banner footer ผ่านหน้า UI - รองรับการตั้งค่ารายละเอียดเว็บไซต์ที่จำเป็นสำหรับ Sysadmin เช่น banner footer ผ่านหน้า UI
- แสดงสถิติจำนวนผู้เข้าชมสำหรับ Dataset และสถิติการดาวน์โหลดสำหรับ Resource - แสดงสถิติจำนวนผู้เข้าชมสำหรับ Dataset และสถิติการดาวน์โหลดสำหรับ Resource
- รองรับการเชื่อมโยง Catalog (Harvesting) กับระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) - รองรับการเชื่อมโยง Catalog (Harvesting) กับระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)
- รองรับการทำ data visualization ชุดข้อมูลเปิด โดยผ่านแพลตฟอร์ม Open-D - รองรับการทำ data visualization ชุดข้อมูลเปิด โดยผ่านแพลตฟอร์ม Open-D
- รองรับการ Import ชุดข้อมูลจากไฟล์ template excel - รองรับการ Import ชุดข้อมูลจากไฟล์ [Template การจัดทำบัญชีข้อมูลในแบบไฟล์ excel](https://gdhelppage.nso.go.th/p00_01_019.html)
------------ ------------
Requirements Requirements
...@@ -39,15 +40,37 @@ Requirements ...@@ -39,15 +40,37 @@ Requirements
สามารถติดตั้งร่วมกับ CKAN 2.9.1 ขึ้นไป โดยจำเป็นต้องติดตั้ง Extensions เหล่านี้ก่อน สามารถติดตั้งร่วมกับ CKAN 2.9.1 ขึ้นไป โดยจำเป็นต้องติดตั้ง Extensions เหล่านี้ก่อน
- https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-scheming - [ckanext-scheming](ckan-extension.md#2-ckanext-scheming) last updated: 19 Mar, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-scheming/-/commits/master/)
- https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-hierarchy - [ckanext-hierarchy](ckan-extension.md#3-ckanext-hierarchy) last updated: 19 Mar, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-hierarchy/-/commits/master/)
CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)
- [ckanext-xloader](ckan-extension.md#6-ckanext-xloader) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-xloader/-/commits/master/)
- [ckanext-dga-stats](ckan-extension.md#7-ckanext-dga-stats) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-dga-stats/-/commits/master/)
- [ckanext-pdfview](ckan-extension.md#1-ckanext-pdfview)
- [ckanext-dcat](ckan-extension.md#4-ckanext-dcat)
------------
การติดตั้ง (Installation)
------------
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 17 May, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
------------ ------------
Installation การปรับปรุง (Update)
------------ ------------
- [การติดตั้ง ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) ตัวอย่างขั้นตอนการปรับปรุง extension
- [วิธีการ update ckanext-thai_gdc](https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan/-/blob/master/ckan-extension.md#%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-extension)
------------
# ข้อมูลเพิ่มเติม
------------
- [ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ - Government Data Catalog (GD Catalog)](https://gdhelppage.nso.go.th/)
- [ปลดล็อค ! ข้อจำกัดการสร้าง Data Catalog ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลบริบทไทย](https://www.nectec.or.th/news/news-article/data-catalog-platform.html)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment