ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

Commit a0b0e46f authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo

Update README.md

parent c443fa5c
......@@ -45,7 +45,7 @@ Requirements
CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog)
- [ckanext-xloader](ckan-extension.md#6-ckanext-xloader) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-xloader/-/commits/master/)
- [ckanext-xloader](ckan-extension.md#6-ckanext-xloader) last updated: 27 June, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-xloader/-/commits/master/)
- [ckanext-dga-stats](ckan-extension.md#7-ckanext-dga-stats) last updated: 27 April, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-dga-stats/-/commits/master/)
- [ckanext-pdfview](ckan-extension.md#1-ckanext-pdfview)
- [ckanext-dcat](ckan-extension.md#4-ckanext-dcat)
......@@ -54,7 +54,7 @@ CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้
การติดตั้ง (Installation)
------------
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 17 May, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 26 June, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
------------
การปรับปรุง (Update)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment