ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

Commit c202dbbe authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Update README.md

parent ea7736c8
......@@ -54,7 +54,7 @@ CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้
การติดตั้ง (Installation)
------------
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 25 November, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/) [Change log](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/blob/master/CHANGELOG.md)
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 25 November, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/) | [Change log](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/blob/master/CHANGELOG.md)
------------
การปรับปรุง (Update)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment