ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

Commit c529630f authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Add README.md

parent 0f3881f9
# วิธีการติดตั้ง CKAN
จาก [คู่มือการติดตั้งและใช้งาน][docs] CKAN มีวิธีการติดตั้งแนะนำไว้ 3 วิธี คือ
1. ติดตั้งจาก [package][insPackage]
2. ติดตั้งจาก [source][insSource]
3. ติดตั้งจาก [Docker Compose][insDocker]
[docs]: <https://docs.ckan.org/en/2.8/maintaining/installing/index.html>
[insPackage]: <from-package.md>
[insSource]: <from-source.md>
[insDocker]: <from-docker-compose.md>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment