ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

Commit d4f36241 authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Update ckan-extension.md

parent e4a414ed
......@@ -154,23 +154,14 @@ sudo vi /etc/ckan/default/ckan.ini
sudo supervisorctl reload
```
#### Update ckanext-xloader
หากต้องการกำหนดให้ xloader submit all อัตโนมัติเข้า DataStore ทุกวัน ให้ set cronjob ดังนี้
```sh
#ทำการ backup folder extension ก่อน
mv /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-xloader /usr/lib/ckan/default/src/ckanext-xloader_bak
#ติดตั้งตามขั้นตอนปกติของ extension
source /usr/lib/ckan/default/bin/activate
cd /usr/lib/ckan/default
pip install -e 'git+https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-xloader.git#egg=ckanext-xloader'
crontab -e
```
เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้
pip install -r src/ckanext-xloader/requirements.txt
@daily /usr/lib/ckan/default/bin/paster --plugin=ckanext-xloader xloader submit all -c /etc/ckan/default/ckan.ini
sudo supervisorctl reload
```
### 7. ckanext-dga-stats:
```sh
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment