ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

Commit db908984 authored by thepaeth's avatar thepaeth

update tag datapusher

parent dc0ebcb3
......@@ -42,6 +42,8 @@ docker-compose -v
### 1. ดาวน์โหลด ckan-docker-thai-gdc
```sh
git clone https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckan-docker-thai-gdc.git ~/ckan-docker
cd ckan-docker
git checkout ckan-datapusher
```
### 2. สร้างไฟล์ .env จากไฟล์ .env.template ที่เตรียมไว้ให้
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment