ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

Commit e4a414ed authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo

Update README.md

parent d95f6e11
......@@ -54,7 +54,7 @@ CKAN Extension ที่ใช้สำหรับการติดตั้
การติดตั้ง (Installation)
------------
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 26 June, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
- [ckanext-thai_gdc](ckan-extension.md#5-ckanext-thai_gdc) last updated: 23 August, 2021 [History](https://gitlab.nectec.or.th/opend/ckanext-thai_gdc/-/commits/master/)
------------
การปรับปรุง (Update)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment