ประกาศ แยกรหัสผ่านสำหรับล็อกอินหน้าเว็บ กับรหัสผ่านสำหรับ git client โดยให้สร้าง access token แทน รายละเอียดโปรดดูที่ https://bit.ly/32dKGqz

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง git repository กรณี SSH
หลังจากการอัพเกรด gitlab เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 นั้น มีการเปลี่ยน policy การเข้าถึง git repository อันหนึ่งคือการเข้าถึงด้วย git+ssh ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนผ่าน ssh key นั้น จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ client อยู่ในเครือข่ายภายในของ สวทช. หรือ vpn เข้ามาก่อนเท่านั้น (เดิมจะใช้ได้จากทุกที่) ดังนั้นหากผู้ใช้ยังต้องการใช้ git+ssh เช่นเดิม แต่อยู่ภายนอก รบกวน vpn ก่อนนะครับ
ทางเลือกอื่นคือใช้ access token
กรณีต้องการ deploy code ไปบน server ซึ่งไม่สามารถ vpn ได้ แนะนำให้ใช้ "project access token" ซึ่งใช้งานได้คล้าย personal access token แต่แนะนำให้กำหนดสิทธิเป็นแบบ "read_repository" เท่านั้นก็พอ

Commit f7dc9ff0 authored by Patipat Jo's avatar Patipat Jo
Browse files

Update from-source.md

parent cef06272
......@@ -332,17 +332,8 @@ crontab -e
@hourly /usr/lib/ckan/default/bin/ckan -c /etc/ckan/default/ckan.ini tracking update && /usr/lib/ckan/default/bin/ckan -c /etc/ckan/default/ckan.ini search-index rebuild -r
### 13. การแก้ไขปัญหาการ download file จาก DataStore
เฉพาะกรณีตรวจสอบพบปัญหา หรือที่ตรวจสอบพบว่ามีไฟล์ /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/blueprint.py
```sh
mv /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/blueprint.py /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/blueprint.py.bak
wget https://gitlab.nectec.or.th/opend/installing-ckan/-/raw/master/config/datastore/blueprint.py -O /usr/lib/ckan/default/src/ckan/ckanext/datastore/blueprint.py
sudo supervisorctl reload
```
### 14. ติดตั้งและตั้งค่า [CKAN Extensions](ckan-extension.md)
### 15. [หากต้องการติดตั้ง ssl ให้ทำดังนี้](nginx-ssl.md)
### 13. ติดตั้งและตั้งค่า [CKAN Extensions](ckan-extension.md)
### 14. [หากต้องการติดตั้ง ssl ให้ทำดังนี้](nginx-ssl.md)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment